Xử lý nước thải

Xử lý nước thải sinh hoạt, uy tín, chất lượng
Dưới tốc độ phát triển công nghiệp, đô thị hoá và sự gia tăng dân số, tài nguyên nước trong các vùng lãnh thổ ngày