Với nhà đầu tư

nha dau tu

Phương châm “Quản trị chuẩn mực – Kiểm soát trách nhiệm – Điều hành chuyên nghiệp”

Hội đồng Cố vấn, Hội đồng Điều hành Tập đoàn cùng Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo các CTTV của Tập Đoàn Việt đã thiết lập, vận hành bộ máy quản trị, kiểm soát, điều hành tốt nhất nhằm đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm; xây dựng niềm tin cho cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan với các cam kết:

– Tạo thêm giá trị gia tăng cho các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn và các CTTV trong mục tiêu dài hạn.

– Quản lý việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ một cách thận trọng và trách nhiệm, với mục tiêu đảm bảo hiệu quả cao nhất.

– Tất cả các hoạt động được triển khai một cách minh bạch, được giám sát công khai. Cổ đông và các bên liên quan được cung cấp thông tin một cách phù hợp và chính xác.

– Tạo điều kiện tốt nhất để cổ đông, nhà đầu tư giám sát hoạt động của các đơn vị, đưa ra các đề xuất cũng như góp ý để công ty, Tập đoàn ngày càng hoàn thiện, phát triển.

– Kiểm soát rủi ro phù hợp, hạn chế rủi ro đến mức thấp nhất.

– Đảm bảo các hoạt động kinh doanh của Tập đoàn, công ty tuân thủ các quy định, quy chế đã đề ra.

icon-mess
Điện Tử- Điện lạnh
(24/7)
icon-mess
Xây dựng- Cơ Khí
(24/7)
icon-tel
Gọi ngay
(24/7)
Điện Tử- Điện lạnh
Xây dựng- Cơ Khí
Gọi ngay