HÀNH TRÌNH “TRỞ THÀNH SỐ 1”

bg-text-banner2bg-text-banner

Với phương châm “Phụng sự để dẫn đầu”, Tập Đoàn Việt đã từng bước xây dựng và trưởng thành để có những bước chuyển mình vượt bậc, trở thành một Tập đoàn kinh tế đa ngành, đậm bản sắc và phát triển bền vững.

===>>>Lịch sử hình thành và phát triển

ĐẦU TƯ  ĐA NGÀNH – ĐA NGHỀ VÀ CHUYÊN NGHIỆP

bg-text-banner2

Kết tinh nhiều thế mạnh, Tập đoàn đã và đang ngày càng mở rộng đầu tư đa lĩnh vực: Dịch vụ bảo trì, Truyền thông quảng cáo, Phân phối bán lẻ, Giáo dục, Đầu tư với 01 Tổng Công ty ngành, hơn 10 Đơn vị trực thuộc. Hướng đến mục tiêu trở thành Tập đoàn đầu tư đa ngành mạnh cả về quy mô và phạm vi hoạt động, chuyên nghiệp và bền vững.

Công ty thành viên

QUẢN TRỊ TẬP TRUNG
ĐIỀU HÀNH PHÂN CẤP
KIỂM SOÁT ĐỘC LẬP

bg-text-banner2

Tập Đoàn Việt xem quan điểm “Quản trị tập trung – Điều hành phân cấp – Kiểm soát độc lập” là định hướng xuyên suốt để Tập đoàn tiếp tục tự hoàn thiện và hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, tối đa hóa hiệu quả hoạt động.

Cơ cấu tổ chức

AM HIỂU ĐỊA PHƯƠNG
SÂU SÁT THỊ TRƯỜNG

bg-text-banner2bg-text-banner

Tập Đoàn Việt chú trọng phát huy các thế mạnh kinh tế tại các vùng miền địa phương, kiến tạo lợi thế cạnh tranh riêng cho từng phân đoạn thị trường song vẫn nhất quán trên toàn hệ thống.

Thông điệp

SAN SẺ VỚI CỘNG ĐỒNG
TRÁCH NHIỆM VỚI XÃ HỘI

bg-text-banner2

Bên cạnh hoạt động phát triển kinh doanh, Tập Đoàn Việt là một trong những đơn vị luôn đi đầu trong các hoạt động xã hội, san sẻ trách nhiệm với toàn cộng đồng, góp phần chung tay cùng đất nước phồn vinh, văn minh và hiện đại.

===>>>Trách nhiệm xã hội

VỮNG VÀNG HỘI NHẬP
ĐỘT PHÁ TƯƠNG LAI

bg-text-banner2

Với mỗi ngành nghề hoạt động, Tập Đoàn Việt nỗ lực hoàn thành thật trọn vẹn sứ mệnh tạo ra giá trị gia tăng cho tất cả các thành phần tham gia vào chuỗi giá trị của Tập đoàn, mang lại những đóng góp thiết thực cho cộng đồng xã hội và khẳng định thương hiệu Việt trong quá trình hội nhập.

====>>>>Thành tựu